آیت عرفان

کتابی در سرگذشت زندگانی شیخ علی اکبر الهیان و کرامات ایشان.
خلیل منصوری (متولد 1343) شخصیت و دیدگاههای تفکیکی و نیز سیره عرفانی علی اکبر الهیان رامسری را مهم و مؤثر دانسته و با تألیف این اثر درصدد معرفی او برآمده است. و این اثر را با این مشخصات منتشر کرده است: آیت عرفان: کرامات و سرگذشت شیخ علی اکبر الهیان، چاپ اول، قم، لاهیجی، 1379، 240ص.
این اثر سیره اخلاقی و سرگذشت شیخ علی اکبر الهیان رامسری یکی از عرفای طرفدار مکتب تفکیک است. نویسنده ضمن بررسی برخی دستورالعمل¬های اخلاقی و دیدگاه¬های فلسفی و فعالیت¬های علمی نامبرده، وی را از طرفداران شرکت در مبارزات سیاسی معرفی کرده است. در این کتاب «شیخ علی¬اکبر الهیان» از علمای رامسر معرفی می-شود. بخشی از کتاب به ذکر فضایل و کرامات نامبرده اختصاص دارد. نسب و خاندان، تألیفات، اخلاق، علت وفات، آگاهی و مکاشفه بر سر نماز، و وصیت از عناوین کتاب است.
مأخذ
منصوری، خلیل، آیت عرفان: کرامات و سرگذشت شیخ علی اکبر الهیان، چاپ اول، قم، لاهیجی، 1379، 240ص.

This entry was posted in آ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.